Family tree of the Greek gods

Marked are the 12 gods of Olympus and the gods who reigned the world a time (Uranos, Cronus and Zeus).


                  Chaos
                   |
               +-------+--------------+------+
               |           |   |
              Gaia         Tartarus Eros
              |            |
       +--------+----+-----+------------+  |
       |    |  |   |      |  |
      Python   |  | +--+----+    +--+-+
            |  | |    |     |
            |  | Uranus Pontus  +-+------+
            |  |  | |   |    |    |
            |  +-+-+ |  +-+--+  Echidna Typhon
            |   |  |  |  |
            |   |  +-+-+  |
            |   |  /    |
            |   |  /    |
   ,------------------------|--'     |
  /         |   |      |
  /          +------|------+-----+
 |              |    \
 |              |    '--------------------------------------------------------------------------------------------.
 |              |                                                   \
 |        +----------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------|------------+--------------------+------------------------------------------------------+---------------------+
 |        |                                                   |      |      |          |                           |           |
 |        | (Titan)                                               | (Cyclopes) |      | (Hecantochires)  |(Gigantes)                      | (Erinyes)      | (Meliae)
 |        |                                                   |      |      |          |                           |           |
 |    +------+-+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+---------+--------+-------+    +--------+--------+  |  +-------+------+       +----------+-----------+--------+-------+    +------+-+----------+    ...
 |    |   |    |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |    |  |  |    |   |       |     |      |    |    |    |    |     |
 |  Oceanus Crius  Coeus  Iapetus  Phoebe  Tethys Cronus  Rhea Themis  Mnemosyne Hyperion Theia  Brontes Steropes Arges | Briareus Gyges Cottu    Alcyoneus  Clytias  Enceladus Echion  Athos Alecto Tisiphone  Megaera
 |   |        |     |    |     |    |    |   |     |    |    |               |                                     
 |   |        +-------+-|-------+     |    +-+-----+   |     |    |    |              +--+----+--------+------+-------+
 |   |            | |         |    | |       \     \    |    |              |    |    |   |    |
 |   +----+------------------|-|-----------------+    | |       \     \   |    |            Nereus Thaumas Phorcys Ceto Eurybia
Aphrodite   |(Oceanid)     | |             | |        \     \   +------++              |        |   |
 | |  +-----++----+------------|-|--------+        | |        \     \      \              |        +--+---+
 | |  |   |  |      | |    |        | |         \     \      \             |          |
 | | Asopus ... Clymene     | |   Doris       | |         \     \      +----+------+-----+    |          | (Phorcydes)
 | +----|----------|------------|-|----------------+--------+ |          \     \        |   |   |    |          | 
 |   |     +---------+--|-+    |    \     |          \     \       Selene Eos Helios  |         +-+--------+-----------------+----------+---------------------+-----------------+---------------+
 |   |          | |     +---------\--------|---------------------\---------\--------------|------|------------++         |     |         |     |           |         |        |
 |   |    +--------+--+--|----+------------+  \    |           \     \       |   |       \        Echidna   | (Gorgon)   Ladon    | (Graeae)      |(Hesperides)  Scylla      | (Siren)
 |   |    |    |   |  |      |  Pothos |            \     \  Metis  |   |       \ (50 Nereid)        |              |           |                 |
 |   |   Atlas  Epimetheus| Prometheus Menoetius    |            \     \  |   |   |        +-----------+-----+    +-------+-------+     +--+--+-------+     ++------+--------+---------+   ...
 |   |    |        |               |             \     \  |   |   |        |      |   |    |    |    |     |   |    |     |    |    |     |
 |   |    |    +------+--+     +-------+------+-+----+-------+-------+   \     \ |   |   |      Amphitrite Thetis ...   Medusa Sthenno Euryale Deino Enyo Pemphredo Aegle Arethusa Erytheia Hesperia
 |   |    |    |     |     |    |   |   |    |    |   \     \ |   |   |
 |   |   Maia   Asteria  Leto   Hestia  Hera Demeter Hades Poseidon Zeus   \     \|   |   |
 |   |   |         |         |    |            |    \     |   |   |
 |   |   |         |         |    |         ++++++++++++ |    |\   |   |
 |   |   |         |         |    +---------+--------+| ||| ||||| |    | \  |   |
 |   |   |         |         |         |     | ||| ||||+--|---+----+ |  |   |
 |   |   |         |         |      Persephone   | ||| |||+-+-+  |    |  |   |
 |   |   +-----+------------|-----------------|---------------------------+ ||| ||+--|-----|--+----+  |   |    (Muse)
 |   |      |      +-------+---------|-----------------------------+|| ||  |   | +--------|------------+-------+------+-----+--------+----------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
 |   |     Hermes         |     |               || |++--|-----|-----------+   |   |    |   |   |    |     |     |    |    |   |     |     |
 |   |      |        +----+--+   |               || | | \-----|---------\    |  Melete Mneme Aoede Clio Melpomene Terpsichore Thalia Euterpe Erato Urania Polyhymnia Calliope
 |  Aegina     |        |    |   +-------------+----------------+| +-|--------|---+------\-------+
 |   |      |      Artemis Apollo         |         |  |    |  |   ------------+---------------------+-----------------+
 |   +----+-------|--------------------------------------------|-----------------+  |   Athena |         |           |         | 
 |      |    |             +--------+--------+--+--------+     |     Ersa         |          Astraea     Moirae (Clotho, Lachesis, and Atropos)
 |     Aeacus  |             |    |      |    |   +-+-+---+              |           
 |          |             Ares Eileithyia Hephaistos Hebe  | |   |              | (Auxo, Carpo, and Thallo) 
 |          |             |                 ..... Pandia            Horae    (And)
 +-------------------|---------------+----------+                                     (Dike, Eunomia, and Eirene)
 |          |        |
 +---------------+---+  +------+---+----+--------+
         |    |   |    |    |
         |   Anteros Eros  Harmonia Himeros 
         |
   +----------+-+----------+-------+------+
   |     |      |    |   |
 Eunomia Hermaphroditus Peitho Rhodos Tyche

bg:Родословно дърво на гръцки богове da:De grske guders familietr de:Stammbaum der griechischen Gtter eo:Genealogia arbo de la grekaj dioj es:Genealogas de la mitologa griega ko:그리스 신들의 가계도 sl:Družinsko_drevo_grških_bogov zh:希臘諸神關係圖

Navigation

 • Art and Cultures
  • Art (https://academickids.com/encyclopedia/index.php/Art)
  • Architecture (https://academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture)
  • Cultures (https://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures)
  • Music (https://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music)
  • Musical Instruments (http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments)
 • Biographies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies)
 • Clipart (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart)
 • Geography (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography)
  • Countries of the World (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries)
  • Maps (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps)
  • Flags (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags)
  • Continents (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents)
 • History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History)
  • Ancient Civilizations (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations)
  • Industrial Revolution (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution)
  • Middle Ages (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages)
  • Prehistory (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory)
  • Renaissance (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance)
  • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
  • United States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States)
  • Wars (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars)
  • World History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world)
 • Human Body (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body)
 • Mathematics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics)
 • Reference (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference)
 • Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science)
  • Animals (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals)
  • Aviation (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation)
  • Dinosaurs (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs)
  • Earth (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth)
  • Inventions (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions)
  • Physical Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science)
  • Plants (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants)
  • Scientists (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists)
 • Social Studies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies)
  • Anthropology (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology)
  • Economics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics)
  • Government (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government)
  • Religion (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion)
  • Holidays (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays)
 • Space and Astronomy
  • Solar System (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System)
  • Planets (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets)
 • Sports (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports)
 • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
 • Weather (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather)
 • US States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States)

Information

 • Home Page (http://academickids.com/encyclopedia/index.php)
 • Contact Us (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus)

 • Clip Art (http://classroomclipart.com)
Toolbox
Personal tools